Dyslexie bij kinderen

Wat is dyslexie?

Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen.
De definitie van dyslexie volgens Stichting Dyslexie Nederland (2008):
een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau”.

Moeilijkheden met lezen en spellen geeft problemen met veel schoolse taken. Voordat kinderen leren lezen en spellen “kunnen er al problemen zijn met de spraak- en/of taalontwikkeling. Specifieke risicofactoren voor dyslexie in de eerste jaren van de basisschool kunnen door (gespecialiseerde) logopedisten goed worden gesignaleerd en begeleid.

kwec

Wat doet de logopedist bij dyslexie?

De logopedist die geschoold is in dyslexie heeft kennis van diagnostiek. Daarnaast begeleidt zij in alle facetten die samenhangen met lees- en spellingproblemen. Hiervan zijn fonologie (herkennen van klanken) en oproepsnelheid voorbeelden. Soms is er nog helemaal geen sprake van een kind dat in het leerproces vastloopt, maar zijn er wel al risicofactoren te signaleren. Goede begeleiding in een vroeg stadium (onder andere met klanken en letters werken) kan dyslexie weliswaar niet voorkomen, maar wel de uitingsvorm ervan verkleinen.

Wij werken intensief samen met kind, ouders/verzorgers, IB-er en leerkracht om de zorg rondom het kind zo goed mogelijk af te stemmen. We kijken hierbij niet alleen naar de moeilijkheden, maar vooral ook naar de mogelijkheden van het kind. De logopedist sluit aan bij de methode die op school gebruikt wordt voor zowel lezen als spellen. Hieronder leest u hoe het zit met de vergoeding van dyslexiebehandeling.

Dyslexiebehandeling binnen de vergoedingsregeling (DBC Dyslexie)

Sinds 1 januari 2009 is de vergoeding van diagnostiek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) in het basispakket van de zorgverzekering opgenomen voor leerlingen in het primair en speciaal onderwijs. Het woord ‘enkelvoudig’ wil zeggen dat er in principe géén sprake mag zijn van bijkomende stoornissen zoals bijvoorbeeld AD(H)D, PDD (-NOS), autisme etc. Ouders / verzorgers kunnen aanspraak maken op de vergoeding:

  • als de dyslexiezorg na de 7e en vóór de 13e verjaardag van het kind start. De kinderen in het primair en speciaal onderwijs van zeven jaar en ouder komen in aanmerking voor vergoeding van dyslexiezorg.
  • als er een leerlingdossier is opgebouwd, waaruit blijkt dat er een traject van intensieve hulp op school is geweest bij het leren lezen en spellen.
  • als de school vermoedt dat er sprake is van ernstige dyslexie, omdat er na de intensieve hulp slechts geringe vooruitgang is.

Opstellen leerlingdossier

De basisschool stelt een leerlingdossier samen om het vermoeden van ernstige dyslexie bij een leerling te onderbouwen. Dit dossier bevat een overzicht van scores op lees- en spellingtoetsen en een beschrijving van de geboden hulp op school. Kinderen bij wie intensieve begeleiding op school onvoldoende helpt, hebben een verwijzing naar de zorg nodig.
De GZ-psycholoog beoordeelt of in het leerlingdossier het vermoeden van de school voldoende is onderbouwd om tot onderzoek over te gaan.

Zie voor een geautomatiseerd format, dat scholen helpt relevante toetsgegevens en gegevens uit de handelingsplannen te beschrijven en het vermoeden van dyslexie te beargumenteren: www.masterplandyslexie.nl

Ernstige enkelvoudige dyslexie (EED)

Toont het diagnostisch onderzoek aan dat er sprake is van EED, dan kan de behandeling starten binnen de vergoedingsregeling (DBC Dyslexie). Tijdens de behandelperiode wordt intensief samengewerkt met de school, de ouders en de instelling. Voor de vergoede zorg rondom de behandeling van EED heeft uw kind begeleiding nodig van een dyslexiebehandelaar die een contract heeft met de onderzoekende instelling (bijvoorbeeld bij Adelante Hoensbroek). Als u hier gebruik van wilt maken kunt u terecht bij een van de collegapraktijken in Zuid-Limburg.

Zie voor meer informatie over dyslexievergoedingen de speciale website van oudervereniging Balans: www.steunpuntdyslexie.nl

dyslexie

Dyslexiebehandeling buiten de vergoedingsregeling (geen DBC Dyslexie)

Is er sprake van dyslexie (maar geen diagnose EED) in combinatie met spraak- en taalproblematiek, dan kan uw kind in aanmerking komen voor gespecialiseerde logopedie binnen Précom Logopedie. Deze logopedische zorg wordt vergoed door uw ziektekostenverzekering.

Is er sprake van dyslexie (maar geen diagnose EED) zonder dat er sprake is van spraak- en/of taalproblematiek, dan wordt de zorg niet vergoed door uw zorgverzekering. De kosten van de verleende hulp worden dan rechtstreeks bij de cliënt gedeclareerd, zijn dus voor eigen rekening. Précom Logopedie hanteert hiervoor het geldende tarief voor een uur behandeling logopedie. Het geldende tarief vindt u in de algemene voorwaarden op de pagina Werkwijze.

Hulp bij het vinden van de juiste informatie!

Wij kunnen ons voorstellen dat u door de bomen het bos niet meer ziet en dat bovenstaande informatie eerder verwarrend werkt dan dat u weet waar u aan toe bent. Bel ons graag vrijblijvend (kostenloos natuurlijk!) voor een afspraak, dan kunnen wij u meer uitleg geven en voor u of uw kind samen het juiste pad vinden.